آرشا پرداز - نرم افزار خودنویس

نرم افزار خودنویس (نرم افزار مدیریت و برنامه ریزی کلاسی دانشگاه)

این نرم افزار یکی از نرم افزارهای قدرتمند برنامه ریزی آموزشی می باشد که متناسب با برنامه ریزی دانشگاه ها طراحی و پیاده سازی شده است