آرشا پرداز - نرم افزار ماد

نرم افزار ماد (نرم افزار سیستم جامع امور مالی دانشگاه)

از جمله امکانات این نرم افزار می توان از موارد زیر نام برد: