آرشا پرداز - وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)
وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)
تاریخ تحویل پروژه
شهریور 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://sanduqcheh.com
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت صندوقچه(تخصصی ترین سایت نیازمندی های اجاره کشور)