آرشا پرداز - وب سایت دبستان شکوفه های دانش
دبستان و پیش دبستانی غیرانتفاعی شکوفه های دانش
تاریخ تحویل پروژه
اسفند 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstarp
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی;
PHP
دبستان و پیش دبستانی غیرانتفاعی شکوفه های دانش