آرشا پرداز - سایت گردشگری(قالب اول)
سایت گردشگری ( قالب 1)
تاریخ تحویل پروژه
دی 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
ASP MVC
 
سایت گردشگری (قالب اول)