آرشا پرداز - وب سایت داروخانه امام رضا (ع)
داروخانه شبانه روزی امام رضا(ع)
تاریخ تحویل پروژه
مهر 1394
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
PHP
داروخانه شبانه روزی امام رضا(ع)