آرشا پرداز - وب سایت مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه
موسسه تحقیقاتی پژوهشی طب الائمه
تاریخ تحویل پروژه
فروردین 1395
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax
آدرس وب سایت
زبان برنامه نویسی 
PHP
موسسه تحقیقلتی پژوهشی طب الائمه