آرشا پرداز - نرم افزار کنترل قالب آرفام
نرم افزار کنترل قالب آرفام

نرم افزار مدیریت قالب پارس اوپال  شامل موارد زیر می باشد :

ثبت کوره ، دستگاه ، آیتم ، طرح ،شماره قالب ، گل و موارد دیگری که در قسمت اطلاعات اولیه نرم افزار وارد می شود .

ثبت کارکرد های مربوط به هر دستگاه بسته به آیتمی که روی دستگاه قرار گرفته است

ثبت شیفت و سرشیفت هر قسمت از شرکت در نرم افزار

تعریف شوک حرارتی

تعریف و محاسبه راندمان توسط نرم افزار

محاسبه خودکار کارکرد روزانه وشیفتی هر قالب بر اساس دستگاه وآیتم توسط نرم افزار

محاسبات شیفتی مربوط ب کارکرد قالب ها ، توقفات دستگاه ها ، توقفات سکشن ها و ضایعاتی که در قسمت های مختلف تولید به وجود می آید

گزارش و نمودار میله ای از قسمت های مختلف نرم افزار از قبیل :

قسمت کارکرد قالب

توقفات دستگاه در بازه های زمانی گوناگون در تاریخ های متفاوت

سکشن های مختلف هر دستگاه

ضایعات تولید و تمپر

راندمان

 در ادامه نمایی از قسمت های مختلف نرم افزار را مشاهده می کنید:

قسمت اطلاعات اولیه (کوره ):

 

توقفات سکشن :

 

تعریف طرح :

 

 

 

تعریف قالب :

 

 

افزودن شیفت :

 

 

 

لیست  کارکردهای هر دستگاه :

 

 

افزودن کارکرد برای هر دستگاه بسته به آیتم و قالب آن در هر روز:

 

 

 

گزارشات سکشن های هر دستگاه :

 

 

گزارش چاپی از کارکرد قالب های هر آیتم :

 

 

نمودار میله ای از آیتم ها :

 

 

محاسبه دوره ای  تناژ ضایعات و توقفات دستگاه به صورت داینامیک توسط نرم افزار :

 

 

 

نمودار میله ای ضایعات کیفی محصولات بر حسب درصد :