آرشا پرداز - وب سایت گلاب و عرقیات قدح
وب سایت گلاب و عرقیات قدح
تاریخ تحویل پروژه
اسفند1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap4,scss
آدرس وب سایت
http://golabeghadah.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت گلاب و عرقیات قدح