آرشا پرداز - فرش مرداس
فرش مرداس
تاریخ تحویل پروژه
آذر 1396
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
https://imerdas.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
فرش مرداس