آرشا پرداز - وب سایت خانه زیبایی بانو قدیری
وب سایت خانه زیبایی بانو قدیری
تاریخ تحویل پروژه
بهمن 1395
تکنولوژی ها
HTML5,CSS3,jQuery,ajax, Bootstrap
آدرس وب سایت
http://banooghadiri.com/
زبان برنامه نویسی
ASP MVC
وب سایت خانه زیبایی بانو قدیری